13.11.2018
 • 01:32 Банківські реквізити для сплати внесків
 • 00:46 Розпочали переоблік та інвентаризацію 10.11.18
 • 15:05 27.10.2018 року відбулись ЗБОРИ УПОВНОВАЖЕНИХ ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ
 • 00:06 СТАТУТ – Проект для ознайомлення та обговорення
 • 20:38 16 жовтня цього року Тукало М.В., на підставі рішення Загальних зборів, був офіційно зареєстрований керівником Кооперативу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зборами уповноважених

ОК «САДОВО-ДАЧНИЙ КООПЕРАТИВ «ОРХІДЕЯ-3» від 27 жовтня 2018 року, протокол № 2,

на підставі рішення загальних зборів членів ОК «САДОВО-ДАЧНИЙ КООПЕРАТИВ «ОРХІДЕЯ-3» від 11 жовтня 2018 року, протокол № 1.

 

СТАТУТ

ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ

«САДОВО-ДАЧНИЙ КООПЕРАТИВ

«ОРХІДЕЯ-3»

Нова редакція

від 27 жовтня 2018 року

Ідентифікаційний номер юридичної особи: 33054634

 

КИЇВ-2018

 1. НАЙМЕНУВАННЯ КООПЕРАТИВУ, ЙОГО ТИП ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ.

1.1.      Згідно з чинним законодавством України, кооперативом визнається юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.

Обслуговуючим кооперативом визнається кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності.

1.2.      ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДОВО-ДАЧНИЙ КООПЕРАТИВ «ОРХІДЕЯ-3», ідентифікаційний номер юридичної особи: 33054634, (далі – Кооператив), належним чином створений та зареєстрований 5 серпня 2004 року Дарницькою районною у м. Києві державною адміністрацією, номер реєстраційного запису: 1 065 102 0000 000180.

1.3.      Кооператив має права юридичної особи та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього статуту та своїх внутрішніх нормативних документів. Кооператив надає послуги своїм членам, не маючи на меті одержання прибутку.

1.4.      Найменування Кооперативу:

 • Повне найменування Кооперативу:

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДОВО-ДАЧНИЙ КООПЕРАТИВ «ОРХІДЕЯ-3»

 • Скорочене найменування Кооперативу:

ОК «САДОВО-ДАЧНИЙ КООПЕРАТИВ «ОРХІДЕЯ-3» та/або ОК «СДК «ОРХІДЕЯ-3».

1.5.      Місцезнаходження Кооперативу: вул. Харківське Шосе, 144-А, м. Київ, 02091, Україна.

1.6.      Засновниками Кооперативу є фізичні особи, які прийняли рішення про його створення. Після державної реєстрації Кооперативу його засновники стали членами Кооперативу.

Засновники Кооперативу не мають особливого статусу в Кооперативі та/або будь-яких переваг щодо інших членів Кооперативу. Засновники Кооперативу вносять внески в порядку, визначеному для членів Кооперативу, та можуть приймати участь в роботі його органів управління та контролю на загальних підставах.

 

 1. МЕТА СТВОРЕННЯ КООПЕРАТИВУ. ВИДИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1.      Метою створення Кооперативу є задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів Кооперативу, створення належних умов членам Кооперативу, на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, розвиток інфраструктури та покращення умов ведення дачного господарства членами Кооперативу.

2.2.      Завданнями Кооперативу є:

 • забезпечення надання послуг членам Кооперативу, які складають предмет його діяльності;
 • захист майнових інтересів і соціальних прав членів Кооперативу;
 • створення системи економічної і соціальної самодопомоги між членами Кооперативу;
 • створення і розвиток інфраструктури, необхідної для здійснення Кооперативом своєї статутної діяльності;
 • покращення умов ведення дачного господарства членами Кооперативу;
 • забезпечення прозорої приватизації комунальної власності, переданої у правомірне користування членам Кооперативу.

2.3.      Предметом та видами діяльності Кооперативу є:

 • організація забезпечення функціонування об’єктів дачного будівництва та інфраструктури;
 • оформлення документів Кооперативу для забезпечення функціонування та розвитку дачного будівництва та інфраструктури;
 • організація спорудження та обслуговування інфраструктури загального користування Кооперативу;
 • забезпечення організації робіт з благоустрою території загального користування Кооперативу;
 • управління майном Кооперативу;
 • забезпечення організації надання необхідних послуг членам Кооперативу, при цьому, перелік таких послуг, умови та порядок їх надання, можуть бути деталізовані у внутрішніх документах Кооперативу.

 

 1. ЧЛЕНСТВО У КООПЕРАТИВІ. ВСТУП ТА ВИХіД з КООПЕРАТИВу.

3.1.      Членами Кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, юридичні особи України та іноземних держав, що діють через своїх представників, які внесли вступний та членські внески у розмірах, визначених внутрішніми документами Кооперативу, додержуються вимог цього статуту та мають право голосу на загальних зборах членів Кооперативу.

Членом Кооперативу може бути фізична особа, яка досягла 16-річного віку і виявила бажання брати участь у його діяльності.

3.2.      Кооператив зобов’язаний вести облік своїх членів та видати кожному з них посвідчення про членство.

3.3.      Вступ до Кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви, що подається правлінню Кооперативу. Особа, яка подала заяву про вступ до Кооперативу, вносить вступний внесок у порядку та розмірах, визначених його внутрішніми документами.

3.4.      Правління Кооперативу на своєму засіданні здійснює прийом нових членів до складу Кооперативу, при цьому, рішення правління про прийняття у члени Кооперативу підлягає затвердженню загальними зборами членів Кооперативу, які проводяться у порядку, визначеному цим статутом. З моменту прийняття правлінням рішення щодо вступу нового члена до Кооперативу та до моменту його затвердження загальними зборами членів Кооперативу, особа, прийнята до Кооперативу, має ті ж самі права та обов’язки, що й інші члени Кооперативу.

3.5.      Правами члена Кооперативу є:

 • право приймати участь в управлінні Кооперативом шляхом участі у загальних зборах членів Кооперативу з правом голосу;
 • право бути обраним в органи управління Кооперативу;
 • право користуватися послугами Кооперативу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Кооперативу.

3.6.      Основними обов’язками члена Кооперативу є:

 • додержання вимог цього статуту;
 • виконання рішень органів управління Кооперативу;
 • сплата внесків, визначених цим статутом, у порядку та строки, передбачені внутрішніми документами Кооперативу;
 • участь в загальних зборах членів Кооперативу з правом голосу;

3.7.      Членство в Кооперативі припиняється у разі:

 • добровільного виходу з нього;
 • несплати членських та інших внесків, передбачених цим статутом та внутрішніми документами Кооперативу;
 • смерті члена Кооперативу – фізичної особи;
 • виключення з членів Кооперативу з підстав, передбачених цим статутом;
 • припинення діяльності Кооперативу.

3.8.      Підставами для виключення з Кооперативу є:

 • несплата членських та інших внесків, передбачених цим статутом та внутрішніми документами Кооперативу;
 • умисне знищення або пошкодження майна Кооперативу та/або майна його членів;
 • систематичне (два і більше разів) невиконання або неналежне виконання членами Кооперативу своїх обов’язків, рішень загальних зборів членів Кооперативу та/або його правління;
 • випадки, коли особа не мала права на вступ до Кооперативу, але була прийнята у члени Кооперативу з порушенням вимог його установчих документів та/або чинного законодавства України.

3.9.      Рішення щодо припинення членства в Кооперативі приймається правлінням Кооперативу та затверджується загальними зборами членів Кооперативу, які проводяться у порядку, визначеному цим статутом.

3.10.    Члени органів управління Кооперативу або особи, які відповідно до його установчих документів чи закону виступають від його імені, зобов’язані діяти в інтересах Кооперативу добросовісно, розумно, не перевищувати своїх повноважень та не порушувати чинного законодавства України.

У разі порушення вказаними особами цієї вимоги, вони можуть бути виключені з Кооперативу на підставі відповідного рішення правління, яке затверджується загальними зборам членів Кооперативу. Зацікавлена особа може оскаржити рішення щодо виключення з членів кооперативу у судовому порядку.

 

 1. ВНЕСКИ ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ.

4.2.      Вступний внесок – грошовий неповоротний внесок, який особа зобов’язана сплатити у разі вступу до Кооперативу.

4.3.      Членський внесок – грошовий неповоротний внесок, який періодично сплачується членом Кооперативу для забезпечення поточної діяльності Кооперативу.

4.4.      Цільовий внесок – грошовий неповоротний внесок члена Кооперативу, що вноситься до спеціального фонду Кооперативу для забезпечення виконання його конкретних завдань.

4.5.      Добровільний внесок – грошовий неповоротний внесок члена Кооперативу, що вноситься до резервного фонду Кооперативу для розвитку його інфраструктури та/або забезпечення виконання цілей та задач Кооперативу, передбачених цим статутом.

 

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ.

5.1.      Органами управління Кооперативу є:

 • загальні збори членів Кооперативу;
 • правління Кооперативу.

5.2.      Органом контролю Кооперативу є ревізійна комісія, яка перевіряє фінансово-господарську діяльність Кооперативу.

5.3.      Згідно з рішенням загальних зборів членів Кооперативу, в Кооперативі може бути утворена спостережна рада, уповноважена здійснювати контроль за виконанням вимог цього статуту та перевіряти діяльність правління Кооперативу.

У разі утворення в Кооперативі спостережної ради, загальні збори членів Кооперативу внесуть відповідні зміни та доповнення до цього статуту, які регламентують компетенцію спостережної ради, визначають порядок її формування та виконання покладених на неї обов’язків.

 

 1. ВИЩИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ.

6.1.      Вищим органом управління Кооперативу є загальні збори членів Кооперативу, у яких мають право брати участь усі члени Кооперативу.

6.2.      До компетенції загальних зборів членів Кооперативу належить:

6.2.1.   затвердження статуту Кооперативу та внесення змін до нього, прийняття інших рішень, що стосуються діяльності Кооперативу;

6.2.2.   обрання членів правління та ревізійної комісії Кооперативу, утворення інших органів Кооперативу;

6.2.3.   обрання голови правління Кооперативу;

6.2.4.   заслуховування звітів правління, голови правління та ревізійної комісії;

6.2.5.   обрання уповноважених Кооперативу;

6.2.6.   визначення розмірів вступного і членського внесків, а також порядку їх сплати членами Кооперативу;

6.2.7.   визначення розмірів, порядку формування та використання фондів Кооперативу;

6.2.8.   визначення розмірів оплати праці голови та членів правління, членів ревізійної комісії;

6.2.9.   визначення кошторису на утримання органів управління/контролю Кооперативу та фінансування його поточних та/або майбутніх витрат;

6.2.10. затвердження річних звітів і балансу Кооперативу;

6.2.11. прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном Кооперативу;

6.2.12. утворення спеціальних комісій із залученням найманих працівників у якості консультантів;

6.2.13. затвердження рішення правління про прийняття нових членів та припинення членства в Кооперативі;

6.2.14. прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію Кооперативу.

Рішенням загальних зборів Кооперативу до компетенції загальних зборів можуть бути віднесені будь-які інші питання діяльності Кооперативу.

Повноваження, вказані в пп. 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.14 цього статуту, є виключною компетенцією загальних зборів членів Кооперативу та не можуть вирішуватись зборами уповноважених.

6.3.      Загальні збори членів Кооперативу, скликаються правлінням або головою Кооперативу у разі потреби, але не рідше одного разу на рік. Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів, члени Кооперативу повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати їх проведення.

Достатніми вважаються: (1) повідомлення у газеті Київської міської ради «Хрещатик» (та/або аналогічному друкованому виданні, перелік яких визначається правлінням Кооперативу); (2) розміщення відповідного оголошення на інформаційній дошці будівлі офісу Кооперативу та/або біля неї; (3) та розміщення відповідного оголошення на веб-сайті Кооперативу.

6.4.      Голова правління Кооперативу відкриває загальні збори членів Кооперативу та організовує ведення протоколу. Після відкриття загальних зборів, члени Кооперативу обирають головуючого та секретаря загальних зборів, які разом підписують протокол загальних зборів.

6.5.      Позачергові загальні збори членів Кооперативу скликаються на вимогу:

 • не менше третини його членів;
 • ревізійної комісії Кооперативу;
 • не менше 1/2 від загальної кількості уповноважених Кооперативу.

У разі надходження до правління Кооперативу вимоги про скликання позачергових загальних зборів членів Кооперативу, такі збори повинні бути скликані протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дня надходження відповідної вимоги.

У разі невиконання правлінням Кооперативу вимоги щодо скликання позачергових загальних зборів у встановлений строк, вони можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 (двадцяти) календарних днів.

6.6.      У разі скликання позачергових загальних зборів у порядку, передбаченому п. 6.5 цього статуту, голова та члени правління Кооперативу зобов’язані забезпечити належне проведення загальних зборів у строки, встановлені цим статутом, сприяти їх організації та не чинити перешкод у будь-який спосіб, які б унеможливлювали або ускладнювали організацію та проведення вказаних загальних зборів.

6.7.      При досягненні в Кооперативі 100 (ста) і більше членів, з метою ефективної організації його роботи, прозорого прийняття важливих рішень, замість загальних зборів членів Кооперативу, правління може скликати збори уповноважених Кооперативу.

Уповноважені особи обираються загальними зборами членів Кооперативу щонайменше по одному від кожних тридцяти членів Кооперативу, але не менше ніж загальною кількістю 20 (двадцять) осіб строком на 2 (два) роки.

Збори уповноважених мають повноваження, вказані в п. 6.2 цього статуту (тобто, збори уповноважених фактично прирівняні до загальних зборів членів Кооперативу), крім повноважень, вказаних в пп. 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.14 цього статуту, які є виключною компетенцією загальних зборів членів Кооперативу.

6.8.      За ініціативою членів Кооперативу, загальні збори можуть обрати членів правління та ревізійної комісії до складу уповноважених Кооперативу.

6.9.      Підготовка і проведення зборів уповноважених здійснюються правлінням Кооперативу. Про дату, місце, час проведення та порядок денний зборів уповноважені особи повідомляються у будь-який зручний для них спосіб (наприклад, через електронну розсилку або шляхом направлення електронного та/або звичайного поштового повідомлення), але не пізніше ніж за 3 (три) календарних дні до дати їх проведення.

6.10.    Загальні збори членів Кооперативу правомочні вирішувати питання, якщо на них присутні більше половини його членів, а збори уповноважених – за наявності не менше 2/3 від загальної кількості уповноважених.

6.11.    Кожний член Кооперативу має один голос на загальних зборах. Член Кооперативу не може передати іншій особі своє право участі в загальних зборах; однак, згідно з чинним законодавством України, допускається представництво вказаної особи на загальних зборах за довіреністю у порядку, передбаченому для цивільних правочинів.

6.12.    На зборах уповноважених Кооперативу, кожний уповноважений має один голос, незалежно від кількості членів Кооперативу, яких він представляє.

6.13.    На загальних зборах членів Кооперативу або зборах уповноважених, рішення приймаються відкритим або таємним голосуванням.

6.14.    Рішення загальних зборів членів Кооперативу або зборів уповноважених про:

 • прийняття, внесення змін до цього статуту,
 • вступ до кооперативного об’єднання або вихід з нього,
 • реорганізацію або ліквідацію Кооперативу,

вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75 (сімдесят п’ять) відсотків членів Кооперативу або уповноважених, присутніх на відповідних зборах.

З інших питань порядку денного, рішення приймаються простою більшістю голосів членів Кооперативу або уповноважених, присутніх на відповідних зборах.

 

 1. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН.

7.1.      Виконавчим органом Кооперативу є правління, повноваження якого визначаються цим статутом та чинним законодавством України.

Голова правління обирається загальними зборами членів Кооперативу та є одним з членів правління.

Правління підзвітне загальним зборам членів Кооперативу.

7.2.      Члени правління Кооперативу та його голова обираються загальними зборами членів Кооперативу на строк, який не може перевищувати 5 (п’ять) років.

7.3.      Правління Кооперативу функціонує на наступних засадах:

7.3.1.   Повноваження правління:

 • здійснює управління Кооперативом у період між загальними зборами членів Кооперативу;
 • приймає рішення про скликання загальних зборів членів Кооперативу;
 • розробляє і вносить на затвердження загальними зборами документи Кооперативу;
 • приймає рішення про розмір членських та інших внесків.

Правління Кооперативу може бути наділене іншими повноваженнями, визначеними загальними зборами членів Кооперативу.

7.3.2.   Правління Кооперативу – колегіальний орган, який виконує свою роботу шляхом прийняття рішень на засіданнях, що можуть проводитись у відкритому або закритому режимах. Голова правління повідомляє інших членів правління про дату, місце, час та порядок денний засідань правління.

7.3.3.   Кількість членів правління визначається загальними зборами членів Кооперативу.

7.3.4.   Члени правління Кооперативу можуть обирати зі свого складу заступника голови правління та секретаря правління.

7.3.5.   Члени правління Кооперативу працюють переважно на громадських засадах; однак, рішенням загальних зборів членів Кооперативу може бути передбачена оплата за роботу членів правління.

7.3.6.   Члени правління Кооперативу припиняють свої обов’язки у разі:

 • закінчення строку їх повноважень;
 • смерті фізичної особи – члена правління;
 • дострокового відкликання загальними зборами членів Кооперативу.

7.3.7.   Періодичність проведення засідань правління Кооперативу – за необхідністю, але не менше, як один раз у місяць. Рішення правління приймаються більшістю голосів за наявності не менше як 2/3 складу членів правління. У випадку рівності голосів, вирішальним є голос голови правління.

7.4.      Голова правління Кооперативу.

7.4.1.   Повноваження голови правління Кооперативу:

 • представляє Кооператив без доручення в органах державної влади, установах, організаціях та з фізичними особами;
 • приймає на роботу працівників Кооперативу;
 • укладає угоди між Кооперативом та іншими особами, організаціями;
 • здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети Кооперативу, в межах його компетенції;
 • скликає засідання правління.

7.4.2.   Обрання нового голови та членів правління здійснюється на загальних зборах членів Кооперативу не пізніше двох місяців до закінчення строку їх повноважень, передбаченого п. 7.2 цього статуту.

Рішення про обрання голови та/або членів правління, а також про дострокове припинення їх повноважень, не можуть прийматись на зборах уповноважених, оскільки є виключною компетенцією загальних зборів членів Кооперативу відповідно до п. 6.2 цього статуту.

7.4.3.   Попередній голова правління зобов’язаний належним чином передати документи, справи, печатку та штампи Кооперативу новообраному голові правління в день, наступний після його обрання на вказану посаду.

 

 1. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

8.1.      Для контролю за фінансово-господарською діяльністю Кооперативу обирається ревізійна комісія.

8.2.      Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам членів Кооперативу і обирається загальними зборами з числа членів кооперативу. Членами ревізійної комісії не можуть бути члени правління Кооперативу.

8.3.      Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Кооперативу проводяться ревізійною комісією за власною ініціативою, а також за рішенням загальних зборів або на вимогу 10 (десяти) і більше відсотків членів Кооперативу.

8.4.      На вимогу ревізійної комісії, правління Кооперативу надає будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, що стосуються його діяльності, а також пояснення членів правління та/або інших посадових осіб Кооперативу.

8.5.      Ревізійна комісія зобов’язана складати висновки щодо звітів про результати діяльності Кооперативу не рідше одного разу на рік.

 

 1. МАЙНО КООПЕРАТИВУ.

9.1.      Для досягнення мети своєї діяльності Кооператив набуває та використовує майно, фінансові та інші ресурси.

9.2.      Джерелами формування майна Кооперативу є:

 • внески його членів (вступні, членські, цільові та інші);
 • майно, добровільно передане Кооперативу його членами;
 • кошти, що надходять від провадження господарської діяльності;
 • кошти, що надходять від створених Кооперативом підприємств,
 • установ, організацій;
 • грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб;
 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

9.3.      Кооператив є власником внесків його членів, виготовленої продукції, доходів, одержаних від її реалізації та провадження передбаченої цим статутом діяльності, а також майна, придбаного або створеного на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

9.4.      Володіння, користування та розпорядження майном Кооперативу здійснюють органи управління Кооперативу відповідно до їх компетенції, визначеної цим статутом та чинним законодавством України.

 

 1. ФОНДИ КООПЕРАТИВУ.

10.1.    Для забезпечення своєї статутної діяльності Кооператив може створювати резервний, спеціальний та інші фонди.

10.2.    Порядок утворення та використання фондів Кооперативу регламентується його внутрішніми документами, які розробляються та затверджуються правлінням Кооперативу.

 

 1. ЗЕМЛЯ КООПЕРАТИВУ.

11.1.    Земля Кооперативу складається із земельних ділянок, наданих йому в оренду, відведених в інший спосіб або придбаних ним у власників.

11.2.    Кооператив придбає земельні ділянки відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. ДОХІД КООПЕРАТИВУ.

12.1.    Дохід Кооперативу формується з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці найманих працівників.

12.2.    Дохід Кооперативу розподіляється на:

 • сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів;
 • проведення відрахувань до фондів Кооперативу;
 • покриття витрат, необхідних для забезпечення діяльності Кооперативу.

12.3.    Дохід Кооперативу використовується виключно для фінансування видатків на утримання Кооперативу, реалізації мети (цілей, завдань) та виконання діяльності, визначених цим статутом та внутрішніми документами Кооперативу.

12.4.    Дохід Кооперативу або його частина не можуть розподілятися серед його членів, працівників (крім оплати праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів правління та ревізійної комісії Кооперативу та/або пов’язаних з ними осіб.

 

 1. МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КООПЕРАТИВУ.

13.1.    Кооператив відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном.

13.2.    Члени Кооперативу відповідають за зобов’язаннями Кооперативу в межах своїх внесків, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.

13.3.    Кооператив не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів.

13.4.    Кооператив може застрахувати своє майно і майнові права.

13.5.    Облік і звітність в Кооперативі ведуться відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ І ЛІКВІДАЦІЇ КООПЕРАТИВУ.

14.1.    Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Кооперативу відбувається за рішенням загальних зборів членів Кооперативу у порядку, визначеному чинним законодавством України. У разі реорганізації, права та обов’язки Кооперативу переходять до його правонаступників.

14.2.    Ліквідація Кооперативу

14.2.1. Кооператив ліквідується:

 • за рішенням загальних зборів членів Кооперативу;
 • за рішенням суду.

14.2.2. Ліквідація Кооперативу здійснюється комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про його ліквідацію. Цим же органом визначається порядок діяльності ліквідаційної комісії. З дня призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять повноваження з управління Кооперативом.

14.2.3. Ліквідаційна комісія зобов’язана провести роботу, пов’язану із стягненням дебіторської заборгованості Кооперативу та виявленням претензій кредиторів (з повідомленням останніх про ліквідацію кооперативу), встановити порядок і строк проведення ліквідації, а також строк для подачі претензій кредиторами, який не може бути менший ніж 2 (два) місяці з дня публікації про ліквідацію Кооперативу.

14.2.4. Ліквідаційна комісія проводить ліквідацію Кооперативу у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 1. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ.

15.1     Зміни та доповнення до цього статуту вносяться за рішенням загальних зборів або зборів уповноважених Кооперативу.

15.2.    Внесення змін та доповнень до цього статуту оформляється окремим додатком до нього або шляхом викладення усього документу в новій редакції, при цьому, вказані зміни та доповнення підлягають державній реєстрації.

15.3.    Будь-які зміни та доповнення до цього статуту є його невід’ємною частиною.

 

ПІДПИС

 

Голова правління Кооперативу _________________________ Тукало Михайло Васильович

Инициативная группа СДК «Орхидея-3»

СУПУТНІ СТАТТІ
Залиште коментар

Звертайтесь за телефоном до координатора:

+38 068 445-36-90 Іванов Сергій Геннадійович